Co je to protokol HTTP?

V digitální éře, kdy je většina naší komunikace a přístupu k informacím závislá na internetu, je základním stavebním kamenem síťového provozu protokol známý jako HTTP (Hypertext Transfer Protocol). HTTP je považován za páteř webového prohlížení, umožňující nesčetně mnoho interakcí mezi webovými prohlížeči a servery, což je základním procesem, kterým se zobrazují webové stránky. V tomto článku se ponoříme do toho, co HTTP přesně je, proč je tak důležitý, a jaký vliv má na způsob, jakým procházíme a vnímáme internet dnes.

co-je-to-protokol-http

Obsah článku:

  

Jaká je jeho historie?

HTTP, což je zkratka pro Hypertext Transfer Protocol, byl vytvořen v roce 1989 Timem Berners-Leem a jeho týmem v CERN (Evropské organizaci pro jaderný výzkum) jako způsob sdílení dokumentů mezi vědci různých univerzit po celém světě. Protokol byl určen k přenosu hypertextových dokumentů, což jsou stránky, které mohou obsahovat odkazy na další texty nebo objekty.

První verze, HTTP/0.9, byla velmi jednoduchá a umožňovala pouze základní požadavky na webový obsah. V této počáteční verzi mohl klient (webový prohlížeč) požádat o HTML stránku od serveru, který by pak odpověděl pouze čistým HTML kódem bez jakýchkoliv dalších hlaviček nebo metadat.

V roce 1991 byla tato první verze dokumentována v rámci RFC 1945, která popisuje následující verzi protokolu, HTTP/1.0. Tato verze přinesla rozšíření ve formě stavových kódů, které informují prohlížeč o výsledku požadavku (například 404 pro "Nenalezeno" nebo 200 pro "OK"), a HTTP hlaviček, které poskytují další informace o požadavku a odpovědi.

HTTP/1.1, který byl standardizován v roce 1997 a revidován v roce 1999 (RFC 2616), představil řadu vylepšení, včetně persistentních spojení (což zlepšilo efektivitu přenášení dat tím, že umožnilo více požadavků a odpovědí v rámci jednoho spojení), chunked přenosy, a lepší podporu pro cacheování. Tento standard se stal základem webové komunikace po mnoho let.

Další významnou aktualizací byl HTTP/2, schválený v roce 2015, který výrazně zlepšil výkon díky novým funkcím jako multiplexování, což umožňuje více HTTP požadavků současně na jednom spojení, a server push, kdy server může odeslat zdroje, aniž by na ně klient musel explicitně požadovat. Toto vše vedlo k efektivnějšímu využívání sítě a rychlejšímu načítání webových stránek.

HTTP/3 je nejnovější verze, která je stále ve vývoji, s cílem dále zvýšit výkon a spolehlivost protokolu na internetu, který se neustále mění.

 

Základní principy HTTP

Jaké jsou základní principy?

Klient-server Model

HTTP protokol funguje na principu klient-server modelu, kde webový prohlížeč (klient) požádá server o informace (například webovou stránku), a server odpovídá na tento požadavek.

Bez stavového protokolu

HTTP je bezstavový protokol, což znamená, že každý požadavek od klienta je nezávislý. Server neuchovává žádné informace o klientových požadavcích. Nicméně, pro sledování stavu se často používají cookies.

HTTP Metody

HTTP definuje soubor metod, které určují akci, která se má provést na zadaném zdroji.

Nejběžnější metody jsou:

 • GET: Žádost o data ze serveru.
 • POST: Odeslání dat k zpracování serverem.
 • PUT: Aktualizace dat na serveru.
 • DELETE: Odstranění dat na serveru.
 • HEAD: Žádost o hlavičky odpovědi, které by byly vráceny, kdyby žádost byla typu GET.

HTTP Hlavička

Hlavičky v HTTP požadavcích a odpovědí poskytují důležité informace o transakci. Mohou totiž obsahovat metadata jako typ obsahu, informace o prohlížeči (User-Agent), instrukce pro cachování, a další.

URL (Uniform Resource Locator)

HTTP používá URL pro identifikaci zdrojů na internetu. URL specifikuje protokol (HTTP nebo HTTPS), doménové jméno serveru, port, cestu k zdroji a volitelně dotazovací řetězce a fragmenty.

Statusové Kódy

Když server odpovídá na HTTP požadavek, zahrnuje statusový kód, který informuje klienta o výsledku požadavku. Tyto kódy jsou rozděleny do pěti kategorií:

 • 1xx (Informační): Požadavek byl přijat a proces pokračuje.
 • 2xx (Úspěšné): Požadavek byl úspěšně přijat a zpracován.
 • 3xx (Přesměrování): Další akce je potřeba k dokončení požadavku.
 • 4xx (Chyby klienta): Požadavek obsahuje nesprávnou syntaxi nebo se nemůže dokončit.
 • 5xx (Chyby serveru): Server selhal při splnění zdánlivě platného požadavku.

Existují různé verze HTTP, včetně HTTP/1.0, HTTP/1.1, která přinesla zlepšení jako trvalá spojení a pipelining, a HTTP/2, která zavedla binární frémování a multiplexování pro lepší výkon.

 

Struktura HTTP

Jeho struktura je relativně jednoduchá, ale extrémně efektivní, což umožňuje webovým prohlížečům komunikovat s webovými servery.

Podíváme-li se blíže na strukturu HTTP, můžeme rozpoznat několik klíčových věcí, které jsou důležité pro jeho funkci.

Požadavky HTTP (HTTP Requests)

 • Metody: HTTP definuje sadu požadavkových metod, které indikují akci, jež má být provedena pro daný zdroj. Mezi nejběžnější patří:
  • GET: Požadavek na data ze serveru.
  • POST: Odeslání dat na server, obvykle v rámci formuláře.
  • PUT: Aktualizace stávajících dat na serveru.
  • DELETE: Smazání dat na serveru.
  • HEAD: Požadavek na hlavičky odpovědi, stejně jako metoda GET, ale bez těla odpovědi.
  • OPTIONS: Popis komunikačních možností pro zdroj.
 • URL/URI: Jednotný lokátor zdroje (Uniform Resource Locator) nebo identifikátor zdroje (Uniform Resource Identifier) určuje, kam se má požadavek poslat.
 • Protokolová verze: Specifikuje verzi HTTP, která se používá, obvykle HTTP/1.1 nebo HTTP/2.
 • Hlavičky požadavků: Obsahují metadata spojená s HTTP požadavkem, jako je typ obsahu, cookies, informace o prohlížeči (User-Agent) a další.

 

Odpovědi HTTP (HTTP Responses)

 • Statusové kódy: Odpovědi serveru obsahují statusové kódy, které informují klienta o výsledku požadavku. Například:
  • 200 OK: Požadavek byl úspěšný.
  • 404 Not Found: Zdroj nebyl na serveru nalezen.
  • 500 Internal Server Error: Došlo k chybě serveru.
 • Hlavičky odpovědí: Podobně jako hlavičky požadavků, i tyto poskytují dodatečné informace o odpovědi, včetně typu obsahu, délky obsahu a serveru.
 • Tělo odpovědi: Skutečná data posílaná v odpovědi. U metody GET to bude požadovaný webový obsah, zatímco u POST může obsahovat výsledek akce.

 

Charakteristické Rysy HTTP

 • Bezstavovost (Statelessness): HTTP sám o sobě neuchovává žádný stav mezi transakcemi. Každý požadavek je nezávislý. Cookies a další mechanismy jsou používány k umožnění stavové komunikace.
 • Bezpečnost: Standardní HTTP není šifrován, což znamená, že data mohou být během přenosu odposlouchávána. Proto byl vytvořen protokol HTTPS, který přidává šifrování.
 • Performance: HTTP/1.1 přidal několik výkonových vylepšení oproti svému předchůdci, jako je trvalé spojení (keep-alive), které umožňuje více požadavků na jedno spojení. HTTP/2 dále zlepšil výkon pomocí technik jako je multiplexing.

 

Webové prohlížeče a HTTP

Webové prohlížeče a servery ho využívají k zasílání a přijímání webových stránek a dat.

Jaký je vztah HTTPS s prohlížeči?

Jak Webové Prohlížeče Používají HTTP?

 • Zadání URL: Když uživatel zadá URL (Uniform Resource Locator) do webového prohlížeče, prohlížeč začne proces načítání webové stránky odesláním HTTP požadavku na server, na kterém daná stránka sídlí.

 • HTTP požadavky: Prohlížeče generují HTTP požadavky, které obsahují metodu (nejčastěji GET pro načtení dat nebo POST pro odeslání dat), cílovou URL, verzi protokolu HTTP a volitelné hlavičky, které poskytují dodatečné informace, jako jsou preferované formáty odpovědi, cookies, referenční informace atd.

 • Přijetí odpovědí: Server poté odpoví HTTP odpovědí, která obsahuje statusový kód (např. 200 pro úspěch, 404 pro nenalezeno), data odpovědi (obsah webové stránky), a odpovídající hlavičky (informace o typu obsahu, nastavení cookies atd.).

 • Zpracování a zobrazení: Prohlížeč přijme HTTP odpověď a zpracuje obsah, který může obsahovat HTML, CSS a JavaScript. Prohlížeč pak interpretuje tyto soubory a zobrazuje webovou stránku uživateli.

Transakce

 • Bezstavovost: HTTP je bezstavový protokol, což znamená, že každý požadavek je nezávislý a server neuchovává žádné informace o uživatelských požadavcích. Stavovost může být docílena pomocí cookies a sessionů.

 • Bezpečnostní hrozby: Jelikož HTTP není šifrován, data poslaná přes HTTP mohou být snadno odposlouchávána nebo upravena. To je zvláště problematické při přenosu citlivých informací, jako jsou hesla nebo osobní údaje.

Význam pro návštěvníky a uživatele

 • Rychlost: HTTP byl navržen pro rychlou komunikaci, což umožňuje prohlížečům rychle načítat a zobrazovat webové stránky.

 • Kompatibilita: HTTP je standardní protokol, který je podporován všemi webovými prohlížeči, což zajišťuje, že webový obsah je přístupný širokému spektru uživatelů bez ohledu na jejich zařízení nebo prohlížeč.

 • Cacheování: HTTP umožňuje cacheování odpovědí, což znamená, že prohlížeče mohou ukládat kopie často požadovaných zdrojů, aby se urychlilo načítání stránek při opakovaných návštěvách.

Pokud vás také zajímá protokol HTTPS, mrkněte na náš článek: Co je to protokol HTTPS a jak ho nastavit.

 

Jak je to s bezpečností?

HTTP byl původně navržen v době, kdy bezpečnost nebyla primárním zájmem, což vede k několika závažným omezením v současném kontextu internetu.

Bezpečnostní hrozby

Odposlech dat: Jelikož HTTP data nešifruje, jakákoli komunikace přenášená přes HTTP může být odposlouchávána. To zahrnuje osobní údaje, přihlašovací údaje, cookies a další citlivé informace.

Úprava dat: Data odesílaná přes HTTP mohou být změněna během tranzitu, což umožňuje útoky typu "man-in-the-middle", kde útočník může manipulovat s daty než dorazí k příjemci.

Falešná identita: Bez použití HTTPS není způsob, jak ověřit pravost serveru. Uživatelé nemohou být jisti, že jsou skutečně připojeni k legitimnímu serveru, což umožňuje phishingové útoky.

Omezení HTTP

Nedostatek šifrování: Základní omezení HTTP je absence šifrování, které je v dnešní době kritické pro zabezpečení dat.

Nedostatek integrity dat: HTTP nedisponuje mechanismy, které by zaručovaly, že data nebyla během přenosu pozměněna.

Nedostatek autentizace: HTTP neumožňuje efektivně ověřit, zda je server, ke kterému se klient připojuje, skutečně tím, za koho se vydává.

 

Rozdíl mezi HTTP a HTTPS

HTTP a HTTPS jsou oba protokoly používané pro přenos informací na internetu, ale liší se hlavně v zabezpečení přenášených dat.

 • HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je základní protokol, který umožňuje komunikaci mezi různými systémy a přenáší informace a data po síti. Když uživatel webu chce načíst nebo interagovat s webovou stránkou, jeho webový prohlížeč odešle HTTP požadavek na originální server, který hostuje soubory webové stránky. Server poté zpracuje požadavek a odešle zpět HTTP odpověď, což umožní přístup k webovým stránkám návštěvníkům​.

 • HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), ačkoliv funguje podobně jako HTTP, pracuje na ochraně komunikace mezi webovými servery a prohlížeči při přenosu dat. HTTPS zabezpečuje spojení pomocí digitálního bezpečnostního protokolu, který používá kryptografické klíče pro šifrování a ověřování dat. Nejčastějším způsobem, jak webové stránky používají HTTPS a mají zabezpečenou doménu, je získání certifikátu SSL (Secure Sockets Layer) nebo TLS (Transport Layer Security)​.

Hlavní rozdíly mezi HTTP a HTTPS zahrnují

 • Zabezpečení: HTTPS přidává bezpečnost a důvěru. Chrání uživatele proti útokům typu man-in-the-middle, které mohou být spuštěny z kompromitovaných nebo nezabezpečených sítí. Implementace SSL zabezpečí jakákoli data přenášená mezi serverem a prohlížečem během interakce uživatele s vaším webem, což je klíčový prvek v oblastech ochrany dat a zejména nové legislativy GDPR ohledně ochrany osobních údajů​.

 • Důvěra a konverze: Zelený zámek, který se objeví na zabezpečené stránce, může zákazníkům poskytnout klid, že jejich informace jsou bezpečné, což může vést ke zvýšení konverze a loajality​.

 • SEO: Google doporučuje použití HTTPS pro lepší zabezpečení a odměňuje tyto stránky mírným zvýšením v hodnocení na výsledkových stránkách vyhledávačů (SERP). Googleovy algoritmy upřednostňují HTTPS stránky proto, že společnost chce dát přednost bezpečným webům a má ambici zabezpečit celý web, včetně stránek, které nezpracovávají citlivé informace​.

 

Jak se používá dnes HTTPS?

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je základním protokolem internetové komunikace a jeho moderní využití je rozmanité, přesto však narazíme na určitá omezení.

Moderní Využití HTTP

 1. Webové stránky a aplikace: HTTP je nadále používán pro načítání webových stránek a dat v webových aplikacích. Bez HTTP by moderní webový prohlížeč nebyl schopen zobrazit obsah nebo přijímat informace od uživatelů.

 2. API a webové služby: Mnoho aplikací, včetně mobilních a desktopových, komunikuje s backendem přes HTTP API. RESTful API, populární paradigma pro stavění webových služeb, je založeno na principech HTTP.

 3. Internet věcí (IoT): HTTP se používá v IoT zařízeních pro jednoduchou a standardizovanou komunikaci mezi zařízeními a servery.

 4. Cloudové služby: HTTP je klíčovým protokolem pro interakce s cloudovými službami, umožňuje správu a přístup k cloudovému úložišti, databázím a dalším službám.

 5. Streamování medií: Ačkoliv pro streamování videa a audia se často používají specializované protokoly, HTTP je stále využíván pro streamování nebo progresivní stahování mediálního obsahu.

Omezení HTTP

 1. Bezpečnost: HTTP sám o sobě nenabízí šifrování, což znamená, že veškeré informace odeslané pomocí HTTP mohou být snadno odposlechnuty, což je zvláště nebezpečné pro citlivé informace.

 2. Integrita dat: Bez zabezpečení protokolem HTTPS, HTTP také nezajišťuje integritu dat, což znamená, že přenášená data mohou být pozměněna bez detekce.

 3. Autentizace: HTTP neobsahuje prostředky pro ověření pravosti serveru, což otevírá dveře pro útoky typu "man-in-the-middle".

 4. Stavovost: HTTP je bezstavový protokol, což znamená, že si neuchovává informace o předchozích interakcích. I když to může být někdy výhodné pro snížení zátěže serveru, komplikuje to správu uživatelských sezení bez dalších mechanismů jako jsou cookies.

 5. Efektivita: HTTP/1.1 má omezení, jako je omezený počet paralelních požadavků, které mohou být odeslány přes jedno spojení. HTTP/2 a HTTP/3 se snaží tato omezení překonat s novými funkcemi jako je multiplexing a QUIC protokol.

Nepřehlédněte náš marketignový slovník pojmů.

 

Zdroje článku:

Just a moment... [online]. [cit. 12. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.cloudflare.com/learning/ddos/glossary/hypertext-transfer-protocol-http/

An overview of HTTP - HTTP | MDN [online]. [cit. 12. 01. 2024]. Dostupné z: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Overview

[online]. [cit. 12. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.akamai.com/glossary/what-is-http

What is HTTP? Protocol Overview for Beginners [online]. [cit. 12. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.freecodecamp.org/news/what-is-http/

 

Jaké služby nabízíme?

Zpět do obchodu