Kdo je to živnostník?

Živnostník je osoba, která samostatně a na vlastní odpovědnost vykonává výdělečnou činnost.

Za živnostníka se dle českých zákonů považuje:

 • Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ): Fyzická osoba, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti.
 • Osoba, která provozuje živnost: Fyzická osoba, která na základě živnostenského oprávnění provozuje živnost.

 

Podmínky pro živnostenské podnikání

Pro provozování živnosti je nutné splnit několik základních podmínek:

 1. Věk: Minimální věk pro provozování živnosti je 18 let.
 2. Způsobilost k právním úkonům: Živnostník nesmí být zbaven způsobilosti k právním úkonům.
 3. Bezúhonnost: Živnostník nesmí být odsouzen za trestný čin, který by bránil provozování živnosti.
 4. Odborná způsobilost: U některých živností je nutné splnit i podmínky odborné způsobilosti.

 

Získání živnostenského oprávnění

Živnostenské oprávnění se uděluje na základě živnostenského listu, který vydává živnostenský úřad.

Živnostenský list se vydává pro konkrétní živnost a konkrétní provozovnu.

 

Povinnosti živnostníka

Živnostníci mají řadu povinností, například:

 • Platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění: Výše záloh se odvíjí od výše příjmů živnostníka.
 • Podávat daňová přiznání: Živnostníci podávají daňová přiznání z příjmů fyzických osob.
 • Vedení daňové evidence: Živnostníci vedou daňovou evidenci, ve které evidují své příjmy a výdaje.
 • Dodržovat platné zákony a předpisy: Živnostníci musí dodržovat platné zákony a předpisy, které se týkají jejich činnosti.

 

Výhody a nevýhody

Mezi výhody patří:

 • Samostatnost: Živnostníci jsou sami sobě pány a sami si určují, jak a kdy budou pracovat.
 • Nezávislost: Živnostníci nejsou závislí na zaměstnavateli.
 • Možnost vyšších výdělků: Výdělky živnostníků nejsou omezeny mzdovým tarifem.

Mezi nevýhod patří:

 • Zodpovědnost: Živnostníci sami nesou zodpovědnost za svůj podnik a za případné ztráty.
 • Vyšší administrativní zátěž: Živnostníci musí sami zařizovat veškerou administrativu spojenou s podnikáním.
 • Nezajištěný příjem: Výše příjmů živnostníků není zaručena.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

 

Osoba samostatně výdělečně činná – Wikipedie [online]. [cit. 26. 03. 2024]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Osoba_samostatn%C4%9B_v%C3%BDd%C4%9Ble%C4%8Dn%C4%9B_%C4%8Dinn%C3%A1

 

Zpět do obchodu