Co je to marketingový akční plán?

Marketingový akční plán je strategický dokument, který popisuje konkrétní marketingové taktiky a aktivity, které má organizace v úmyslu provést, aby dosáhla svých marketingových a obchodních cílů.

Je důležitý pro každou firmu, která chce efektivně plánovat, realizovat a hodnotit své marketingové snahy. V tomto článku se dozvíte, co je marketingový akční plán, jak ho vytvořit a jak ho využít pro vaše podnikání.

marketingovy-akcni-plan

 

Co je marketingový akční plán?

Marketingový akční plán je podrobný přehled aktivit, které mají vést ke splnění marketingových cílů.

Detailně definuje marketingové nástroje, taktiky a postupy a propojuje je do společného časového a rozpočtového harmonogramu. 

Zároveň koordinuje a integruje aktivity jednotlivých oddělení a partnerů

Marketingový akční plán by měl obsahovat následující informace:

 • Cíle: co chcete dosáhnout pomocí marketingu? Jaké jsou vaše kvantitativní a kvalitativní ukazatele úspěchu? Jak se váží k vaší celkové podnikatelské strategii?
 • Strategie: jak chcete dosáhnout vašich cílů? Jakou máte marketingovou vizi, misi a hodnotový návrh? Jakou máte konkurenční výhodu a diferenciaci?
 • Cílová skupina: komu chcete nabídnout vaše produkty nebo služby? Jak dobře znáte své zákazníky, jejich potřeby, preference, motivace a chování? Jak je segmentujete a profilujete?
 • Taktika: jaké marketingové nástroje a kanály použijete k oslovení vaší cílové skupiny? Jak budete komunikovat vaši nabídku, hodnotu a výhody? Jak budete budovat povědomí, zájem, touhu a akci u vašich zákazníků?
 • Rozpočet: kolik peněz máte k dispozici na marketing? Jak je rozdělíte mezi jednotlivé marketingové aktivity? Jak optimalizujete návratnost vašich investic?
 • Časový rámec: kdy začnete a skončíte vaše marketingové aktivity? Jaké jsou vaše krátkodobé a dlouhodobé milníky? Jak budete řešit možné rizika a překážky?
 • Měření a hodnocení: jak budete sledovat a měřit výsledky vašich marketingových aktivit? Jaké metody a nástroje použijete k sběru a analýze dat? Jak budete vyhodnocovat účinnost a efektivitu vašeho marketingového plánu?
 • Odpovědnost: kdo je zodpovědný za provedení vašeho marketingového plánu? Jaká je role a úloha každého člena marketingového týmu? Jak budete spolupracovat a komunikovat s ostatními odděleními a partnery?

 

Marketingový akční plán vám pomůže:

 • Dosáhnout vašich marketingových a obchodních cílů
 • Zvýšit vaši konkurenceschopnost a tržní pozici
 • Zlepšit vaši nabídku, hodnotu a výhody pro vaše zákazníky
 • Zvýšit vaši viditelnost, povědomí a loajalitu u vašich zákazníků
 • Zvýšit vaši produktivitu, efektivitu a rentabilitu
 • Optimalizovat vaše marketingové náklady a investice
 • Monitorovat a hodnotit vaše marketingové výsledky a zpětnou vazbu 

 

Naše služby:

 

Zdroje článku:

Action plan in marketing | Cloudflare [online]. [cit. 30. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.indeed.com/career-advice/career-development/action-plan-in-marketing 

What is a Marketing Action Plan? (2022) [online]. [cit. 30. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.thepowermba.com/en/blog/marketing-action-plan

Zpět do obchodu