Co je to kvantitativní výzkum?

Kvantitativní výzkum je metodika výzkumu, která se zaměřuje na shromažďování a analýzu kvantitativních dat, tedy číselných a měřitelných informací. Cílem kvantitativního výzkumu je získat statisticky relevantní a objektivní data, která umožňují kvantifikovat a popsat jev, zkoumat vztahy mezi proměnnými a formulovat obecné závěry.

Tato metoda často využívá strukturované dotazníky, ankety, experimenty nebo statistické analýzy dat a je často používána v oblasti marketingového výzkumu pro sběr a analýzu dat o spotřebitelských preferencích, chování a názorech.

Zpět do obchodu